Axudas á rehabilitación, a oportunidade de vivir nun lugar mellor

• A Xunta de Galicia destina preto de 920.000 euros para arranxar vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral de Monforte de Lemos, Sober e Quiroga

Ramberde é un dos catro espazos incluídos na zona de respecto da Área de Rehabilitación Integral de Monforte de Lemos. EC
O desenvolvemento dun territorio ten o seu reflexo na arquitectura. Este elemento resulta fundamental para a identidade dos pobos, ademais de condicionar a vida cotiá dos seus habitantes. Na provincia de Lugo, o patrimonio arquitectónico define o carácter das súas vilas. De aí que sexa necesario afrontar o seu coidado e recuperación a través de plans de rehabilitación. Estas accións non só implican ás administracións, senón tamén aos cidadáns. As reformas que os veciños levan a cabo nas súas vivendas fan mellorar a calidade de vida, pero tamén poñen en valor a contorna na que habitan.
AXUDAS ARI: RECUPERAR BARRIOS PLANIFICADAMENTE
Con este obxectivo, a Xunta de Galicia ofrece liñas de axudas á rehabilitación, entre as que destacan as convocadas a través das Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). Segundo explican os responsables autonómicos, a ARI é unha ferramenta que permite que as cidades e vilas avancen na recuperación dos seus barrios de forma ordenada e planificada, para un maior rendemento social dos investimentos.
Todo o núcleo urbano de Quiroga está dentro da Área de Rehabilitación Integral. Arquivo EC
SUBVENCIÓNS PARA MONFORTE, QUIROGA E SOBER
Coas achegas da Xunta, Monforte de Lemos disporá de preto de  300.000 euros para financiar obras de rehabilitación e rexeneración urbana no ámbito ARI. A Área de Rehabilitación Integral abrangue o conxunto histórico-artístico de Monforte, coa zona histórico-artística propiamente dita, e a denominada zona de respecto, na que se integran os barrios de Ramberde e Carude, a Praza do Piñeiro e as ribeiras do río Cabe. Pola súa banda, Quiroga terá máis de 270.000 euros en axudas ARI para rehabilitación e actuacións no núcleo urbano. O importe que a Xunta destina a Sober neste concepto ascende a 350.000 euros. Este concello é o único da provincia con ARI Rural, co que as axudas para rehabilitación abranguen a totalidade do término municipal.
COMO SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS ARI
Unha vez que estes concellos asinen os convenios correspondentes coa Xunta e o Ministerio de Fomento, abrirase unha quenda de solicitudes para a veciñanza. Poderán optar a estas subvencións os propietarios de edificios de vivendas ou de vivendas individuais, así como as comunidades de propietarios e as súas agrupacións, ademais dos consorcios e os entes asociativos de xestión.
IMPORTE QUE CUBREN AS SUBVENCIÓNS
As achegas ARI custearán ata o 40% do importe das obras, aínda que esta porcentaxe pode ampliarse en varios casos. As subvencións cubrirán ata o 75% cando os ingresos da unidade de convivencia sexan inferiores a tres veces o IPREM, cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade, ou se acredite que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.
Así mesmo, as axudas incrementaranse nun 25% cando os beneficiarios sexan menores de 35 anos e as actuacións se realicen en concellos de menos de 5.000 habitantes.
Sober é o único concello lucense cun ARI Rural, polo que a Área de Rehabilitación Integral inclúe tamén a totalidade das parroquias. Arquivo EC
PRETO DE 18 MILLÓNS PARA O ARI EN GALICIA
Este ano, a Xunta destinará ás áreas de rehabilitación integral de toda Galicia un total de 17.915.000 euros, dos que 13,13 millóns son aportados polo Ministerio de Fomento, e os outros 4,78 polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo. O reparto destes fondos realízase entre os concellos con ARI declarada que fixeron a solicitude trala convocatoria publicada polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo en agosto. Dos 41 municipios galegos con ARI declarada, 35 solicitaron estas achegas, para rehabilitar 54 barrios do total de 69 recoñecidos nesta catalogación.
SUBVENCIÓNS TAMÉN PARA OBRAS DOS CONCELLOS
Os concellos tamén poderán beneficiarse das axudas para obras de urbanización nos espazos da súa Área de Rehabilitación Integral, así como para as oficinas municipais de rehabilitación. •

• CONTÍAS MÁXIMAS DAS AXUDAS ARI:

• 12.000 € por vivenda que se vaia rehabilitar
• 30.000 € por vivenda construída en substitución doutra previamente demolida
• 2.000 € por cada vivenda obxecto de rehabilitación e/ou por vivenda construída para as actuacións de mellora da calidade e sostibilidade do medio urbano
• 4.000 € anuais, por unidade de convivencia a realoxar, durante o tempo que duren as obras e ata un máximo de 3 anos
• 1.000 € para os concellos por vivenda rehabilitada ou construída, para financiar a xestión e os equipos e oficinas de planeamento, información, xestión e acompañamento social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Your email address will not be published.

*